Praha
Praha, German embassy
Berlin

Praha listopad 1989